Правилник на ТК „Спартак“

 

Ученикът има право:

  1. Да изисква от треньора да му бъде оказана допълнителна помощ при необходимост;
  2. Да използва тренировъчните пособия в тренировъчната зала при определен ред и правилник;
  3. Да му бъде представена информация за квалификацията и стажа на треньора, както и информация за начина на обучение, видове и брой състезания, повишаване на техническата степен, участие в семинари, учебно-тренировъчни лагери, демонстрации и др.

 1. Да тренира Таекуондо без разлика в пол, вероизповедание, раса, убеждения и образование;
 2. Да участва в демонстрации, състезания, тренировъчни лагери, семинари и др.;
 3. Да изисква информация за всичко свързано с Таекуондо (история, философия, етикет, терминология и др.);
 4. Да отсъства 2 дни месечно по уважителни причини (неотложни ангажименти);
 5. Да прекъсне заниманията, като предварително уведоми устно и писмени ръководството на клуба;
 6. Да запази правата си в клуба за срок от един месец при отсъствие по уважителни причини, отсъствие от страната, болест и др.

 

Ученикът няма право:

 1. Да използва неправомерно придобитите умения извън тренировъчната зала. В противен случай носи персонална отговорност за действията си. ТК „Спартак“ не носи отговорност за щети върху здраве и имущество, нанесени върху трети лица;
 2. Да демонстрира придобитите си знания и умения публично на обществени места без знанието и разрешението на президента на клуба, за което получава предупреждение за изключване;
 3. Да участва и членува в други занимания и в други школи по бойни изкуства, където да демонстрира своите придобити умения;
 4. Да преподава уменията, придобити в спортния клуб в други клубове без знанието и разрешението на президента на клуба, за което следва изключване и отнемане на членските му права;
 5. Да отсъства повече от 2 дни в месеца по неуважителни причини.

Задължения на спортиста:

 1. Да спазва етикета и дисциплината в тренировъчната зала;
 2. Да идва 15 минути преди започване на тренировката;
 3. Да участва в почистването на тренировъчната зала преди и след тренировка;
 4. Да заплаща навреме месечния членски внос.

Отговорности (спортистът носи отговорност):

 1. При нанесени щети върху имущество, здраве и др.;
 2. Пред клуба за неспазване на правилника на клуба.

По време на тренировката

Уважение и дисциплина трябва да се поддържат през цялото време и ритуалът на таекуондо да се извършва по един и същи начин. Когато главният инструктор на школата или гост с висока степен влезе в тренировъчната зала, инструкторът в момента или ученикът с най-висока степен командва за внимание и поклон. След като е отдадено уважение групата веднага трябва да продължи тренировката. Когато ученикът закъснее  той трябва да изчака, докато инструкторът да го види, тогава да се приближи, да се поклони и да поиска разрешение да се присъедини към групата. Ако ученикът трябва да напусне тренировката по-рано, той трябва първо да получи разрешение от инструктора.

НАКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ТРЕНИРОВКА

Наказания при отсъствие от тренировка при неуважителни причини или без предупреждение (уведомяване на инструктора):

 1. За възстановяване на правата си ученикът заплаща месечен членски внос;
 2. При системни отсъствия от тренировки ученикът бива изключен без предупреждение, като му се отнемат всички права.

Наказания при неспазване на дисциплината по време, преди и в края на тренировката:

 1. Предупреждение пред цялата група за изключване (първо);
 2. Строго мъмрене пред групата с последно предупреждение ( след изключване);
 3. Изключване от тренировъчните занимания и отнемане направата.

Санкции при незаплащане на месечния членски внос в определения срок

При незаплащане на месечния членски внос в определения срок следва изключване от тренировъчните занимания и отнемане на правата.

Санкции при повреждане на тренировъчните пособия (пакове, щитове и др.) и при нанесени щети на имуществото на залата(прозорци, др.)

Ученикът или групата от ученици заплаща в пълен размер стойността на повредата или сам поема инициативата за поправянето на щетите.

Парите от санкции се събират в касата на клуба, откъдето те ще се използват за нуждите на центъра!

 

 Правила и процедури в тренировъчната зала

Общи правила:
 1. Да се дойде поне 15 минути преди започване на тренировката;
 2. Да се поздравява флагът, инструкторите с черен колан и старши треньора, когато се влезе и преди да се излезе от залата;
 3. Да се избягва участие в шумни спорове. Учениците трябва да останат тихи, особено по време на спаринг или форма;
 4. Да се загрее преди тренировка;
 5. Да не се пуши, употребява алкохол, наркотици или дъвчене на дъвка;
 6. По време на тренировка вода да се ползва само при разрешение на треньорите;
 7. Учениците и инструкторите трябва да използват терминологията на таекуондо през цялото време;
 8. Да се използват правилата и кодекса на клуба всеотдайно;
 9. Всички ученици да вземат участие в почистването на тренировъчната зала, за да се поддържа висока степен на хигиена;
 10. Учениците трябва да известяват предварително инструктора си за всяко отсъствие и при решение за спиране на тренировъчната дейност (1 седмица по-рано).

Поздрави

Голямо внимание трябва да се обръща на поздравите, които са съществена част от тренировките по Таекуондо. Ученикът трябва да се покланя на инструктора си, на по-старшите членове и на противниците си. Той не трябва да губи самоконтрол, благоразумие или спокойствие. Преди или след упражнение или състезание участниците трябва да се обърнат, да оправят униформата си и да се поклонят на противника или инструктора си.

Докато седят на пода, практикуващите трябва да запазят правилна стойка, благоприятна за здравето. Ръцете трябва да са положени на колене, гърбът да е прав, краката да са кръстосани отпред, като стъпалата да са под бедрата. По време на тренировка трениращите трябва да спазват протокола и дисциплината. Тренировъчната зала трябва винаги да бъде подредена, чиста и добре проветрена.

Униформа

Учениците трябва да се стремят и да се грижат униформата им да бъде чиста и изгладена винаги. Важно е да се създаде добро впечатление за нашето изкуство. Спретнатият външен вид е важен в това отношение. Трябва винаги да съществува висока степен на чистота сред учениците. Трябва да се грижат  и уважават телата си, да ги поддържат чисти. Ноктите на краката и на ръцете да се подрязват къси, за да се избегнат наранявания по време на бой. Цялата униформа трябва да се сгъва правилно преди и след напускане на залата.

Преди да се влезе в тренировъчната зала

Влизащите ученици, без значение дали са в униформа или в цивилни дрехи, трябва да поздравят флаговете и да се поклонят на инструктора веднага щом влязат в тренировъчната зала. Това трябва да се прави без изключение. Ученикът на трябва да чака инструкторът да отвърне на поклона му, ако той е зает в момента.

Join the discussion One Comment

 • Трифон казва:

  Благодарност за съпричасността на Кристиана Петрова и помощта в изготвяне на правилника! Благодаря Криси!

Заявка за членство

Три имена: (задължително)

Години: (задължително)

Пол: (задължително)
 Мъж Жена

Телефон: (задължително)

E-Mail: (задължително)

Тренирали ли сте преди?
 Да, тренирал/a съм Не, не съм тренирал/a